Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Moitin s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.

Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné.

Všetci pracovníci Moitin s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.

Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.

Bezpečné internetové bankovníctvo

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.

S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.

Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich zrušiť kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho newslettera.

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.klubmodelsnavigator.sk

Moitin, s.r.o.
Miletičova 5B
821 08 Bratislava
IČO: 47349069

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.klubmodelsnavigator.sk

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

2. Sprostredkovateľ

Slovak Parcel Service, s.r.o.
(autorizovany kontraktor UPS)
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31 329 217

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

IČO:36624942

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.klubmodelsnavigator.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje

Meno a priezvisko / Obchodný názov*

Adresa trvalého bydliska / sídla*

IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie

Meno a priezvisko príjemcu

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje

Meno kontaktnej osoby*

Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií. 

*) Iba pre registrácie firiem 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnyminým tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti:

Slovak Parcel Service, s.r.o. (autorizovany kontraktor UPS), Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217;

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO:36624942

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

  • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
  • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi,  právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva:

Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke “zmena osobných údajov”, ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka. 
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou na adrese info@modelsnavigator.com, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti Moitin s.r.o., Miletičova 5B, 82108 Bratislava.

9. Reklama

Predajcovia tretích strán, vrátane Google zobrazujú naše reklamy na internete.

Predajcovia tretích strán, vrátane Google, používajú cookies na zobrazovanie reklám, na základe predchádzajúcich návštev užívateľa našich webových stránok.

Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookies firmou Google ak návštívia Google Advertising opt-out stránku.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou na adrese info@modelsnavigator.com, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti Moitin s.r.o., Miletičova 5B, 82108 Bratislava.